LIST OF PARENT REPRESENTATIVES
CLASS NAME OF PARENT REP. E-MAIL ID
PRE NURSERY MRS. TUHINA THAKUR tuhina.ju.soma@gmail.com
NUR MRS. SUPRIYA HAKU supriyahakhu@gmail.com
PREP MR. PRIYAM BOSE bose.priyam@gmail.com
I MRS. SHATABDI SARKAR shatabdis2012@gmail.com
II MRS. NEHA CHOPRA mailnehachopra@yahoo.in
III MR. PANKAJ YADAV panky_yadav@yahoo.com
IV MRS. SACHITA BANERJI banerjisanchita@yahoo.com
V MR. GAURAV KHARBANDA gaurav.kharbanda@royalsundaram.in
VI MRS. ANJANA SHARDA anjanasharda@gmail.com
VII MRS. MEENAKSHI CHATURVEDI miniyash@gmail.com
VIII MRS. JASLEEN KAUR jasleen0710@gmail.com
IX MR. MANISH PUROHIT manish@manishpurohit.com
X MRS. BHAVANA AHLUWALIA kidzee.sec14@gmail.com
XI MR. SANJAY TAKSHAK takshak.sanjay@gmail.com
XII MRS. GURPREET KAUR atdc.gurpreet@gmail.com